Comprehensive terms and conditions, clear guidelines for our services.

Boek uw rondvlucht met vertrouwen

Wij zijn van mening dat duidelijke en transparante voorwaarden essentieel zijn voor een positieve boekingservaring. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden uitgevoerd door Fly Over The World en uw gebruik van de Dienst, inclusief het Platform. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Dienst. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen. De gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden zullen tijdens uw gebruik van de Dienst onder uw aandacht worden gebracht.

Definities

Vlucht(en): de verschillende (sightseeing)vluchten die door Fly Over The World worden aangeboden en door de Exploitant worden uitgevoerd binnen de Locatie; Vluchtovereenkomst: de overeenkomst voor de uitvoering van de Vlucht tussen U en de Exploitant waarop de AV van toepassing zijn; Klant of "U": de (rechts)persoon die gebruik maakt van de Dienst; Fly Over The World of “wij”, “ons”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fly Over The World BV, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73219827 die door de Operator is aangesteld om op te treden als agent namens haar; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Fly Over The World platform; GTCC: de algemene vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van de Exploitant, inclusief de Vluchtovereenkomst; IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow; Locatie: de stad, regio of het land waar de Exploitant de Vlucht uitvoert; Exploitant: de derde partij die de vluchten uitvoert; Platform: de door Fly Over The World ontwikkelde website en applicatie beheerd via www.flyovertheworld.com waarmee U een Vlucht kunt boeken; Dienst: de dienst van Fly Over The World die onder meer bestaat uit het beschikbaar stellen van het Platform via de website en applicatie.

Dienst

De Dienst van Fly Over The World bestaat uit het ter beschikking stellen van het Platform om U in staat te stellen Vluchten te boeken en de Vluchtovereenkomst te sluiten namens de Exploitant, alsmede het verlenen van operationele diensten met betrekking tot het boeken van een Vlucht. Fly Over The World treedt op als tussenpersoon voor de Operator en treedt nadrukkelijk niet op namens de Klant. Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen om de Dienst met zorg uit te voeren. U aanvaardt dat de Dienst, inclusief het Platform, enkel de functionaliteiten en andere kenmerken bevat zoals deze bevat op het moment van uw gebruik (“as is” en “as available”). Indien U alle verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden volledig nakomt, verlenen wij u een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Dienst, inclusief het Platform, te gebruiken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, zonder op enigerlei wijze jegens U aansprakelijk te worden: om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan het Platform en/of de Dienst; en de Dienst tijdelijk stop te zetten of te beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. We zullen u voor zover en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van de tijdelijke onbeschikbaarheid of het beperkte gebruik van de Dienst.

Boeking

U kunt via het Platform een Vlucht boeken op de tijden en data die in het schema in de aanbieding staan vermeld. De door ons aangeboden vluchten worden uitgevoerd door externe operators. Als U een Vlucht boekt, gaat U een Vluchtovereenkomst aan. Deze Algemene Voorwaarden en de AV worden onder uw aandacht gebracht tijdens het boekingsproces, voordat u de boeking bevestigt. In het geval de bepalingen van de AV in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Als u een vlucht boekt, betaalt u de prijs voor de vlucht door middel van online beveiligde betalingsverwerking. Uw betaling wordt door ons vastgehouden, totdat de Operator de Vlucht heeft uitgevoerd en dit heeft aangegeven in het Platform. U ontvangt binnen 72 uur na het boeken van de vlucht met de instapkaart een automatische e-mail van ons. De Exploitant zal op Uw verzoek een factuur sturen voor de Dienst nadat de Vlucht is uitgevoerd. Als de informatie op uw instapkaart onjuist is, neem dan contact met ons op via de klantenservice via e-mail hello@flyovertheworld.com. De Exploitant heeft het recht om de details van de Vluchtovereenkomst nader te specificeren en een ander tijdstip en datum voor de uitvoering van de Vlucht voor te stellen. De Exploitant zal binnen 48 uur na het boeken van de Vlucht rechtstreeks contact met U opnemen via e-mail of telefoon met een voorstel voor een nieuwe tijd en datum voor het uitvoeren van de Vlucht. Als de Exploitant en U een nieuwe tijd en datum voor het uitvoeren van de Vlucht overeenkomen, zal de Exploitant dit op het Platform aangeven.

Vlucht operaties

Alleen de Exploitant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vluchtovereenkomst en het uitvoeren van de Vlucht in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief luchtvaart- en veiligheidsnormen. De Exploitant zal ervoor zorgen dat hij voor alle toepasselijke verzekeringen heeft gezorgd. De exploitant zal zijn uiterste best doen om de service te leveren zoals geadverteerd of overeengekomen met de klant, maar werkelijke bezienswaardigheden, vluchten, routes, modaliteiten, vertrektijden en vluchtduur kunnen variëren (of zelfs worden geannuleerd) vanwege het weer of de discretie van de piloot. Fly Over The World noch de Exploitant kunnen geen garantie geven voor de exacte aankomst- of vertrektijd van een dienst en zijn niet aansprakelijk voor het niet maken van verbindingen met andere diensten of het niet behalen van de vermelde resultaten als gevolg van operationele overwegingen waarover zij geen controle hebben. Alle vluchten zijn onderhevig aan de gewichts- en gewichts-/prestatiebeperkingen van het vliegtuig, zoals gespecificeerd in het vlieghandboek. Elke vlucht heeft een maximaal toegestaan totaalgewicht voor passagiers. Dit wordt ook bevestigd op de dag van de vlucht, aangezien u en alle andere passagiers voor vertrek worden gewogen. Let op: het opgeven van een onjuist gewicht op het moment van de boeking kan leiden tot annulering van de stoel(en) op de dag van de vlucht in overeenstemming met artikel 5.3 als dit ons operationele problemen bezorgt. Als er ongeschikt weer is op de dag van de vlucht (zonder tekenen van verbetering), kan de vlucht opnieuw worden ingepland op een tijdstip dat voor beide partijen geschikt is. Als u op een ander moment niet kunt vliegen, hoeft u geen kosten te betalen. De oproep op het weer is naar het absolute oordeel van de operator. Af en toe kunnen er vertragingen optreden om redenen die buiten onze controle en/of de operator liggen. Bij deze gelegenheden kan de Operator een "wachtvenster van 60 minuten" hanteren om te beslissen of de vlucht zal worden uitgevoerd of niet, zonder aansprakelijk te worden jegens U of zonder enige schade te moeten vergoeden.

Verzetten en annuleren

In het geval van annulering, herschikking en/of een verzoek van u met betrekking tot vluchtuitvoeringsgegevens, zullen u en de exploitant rechtstreeks contact met elkaar opnemen, zonder tussenkomst van ons. De contactgegevens van de Operator staan vermeld op de instapkaart. In geval van annulering van de Vlucht door de Exploitant wegens weersomstandigheden of andere operationele onvoorziene omstandigheden, heeft U recht op een volledige terugbetaling. Als u de vlucht tot 48 uur voor de vluchttijd kunt annuleren of verplaatsen, ontvangt u een volledige terugbetaling. Als u binnen 48 uur voor de vluchttijd annuleert, vindt er geen restitutie plaats. Indien de Exploitant genoodzaakt is de Vlucht te annuleren omdat U de Exploitant niet (correct) hebt geïnformeerd over cruciale informatie die nodig is voor de (veilige) uitvoering van de Vlucht, zoals (over)gewicht, zwangerschap en/of arbeidsongeschiktheid, er wordt geen restitutie verleend. In het geval van een 'no show' of als U niet aanwezig bent op de op de instapkaart vermelde tijd, behoudt de Exploitant zich het recht voor om de Vlucht in te korten of te annuleren zonder (gedeeltelijke) restitutie aan U te verlenen.

Betaling

De prijzen van de vluchten worden gepubliceerd op het Platform. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. U betaalt de prijs voor de Vlucht bij het boeken van de Vlucht. Als u geen volledige en tijdige betaling verricht, bijvoorbeeld omdat uw creditcardsaldo ontoereikend is, hebben wij het recht om de vlucht onmiddellijk te annuleren zonder aansprakelijk te worden jegens u en/of zonder enige schadevergoeding te hoeven betalen.

Cadeaubonnen

Je kunt (elektronische of gedrukte) cadeaubonnen kopen via het Platform en via aangewezen derde partijen. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen voor commerciële doeleinden aan te schaffen. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om een Vlucht te boeken via het Platform. Als U een Vlucht wilt boeken door uw cadeaubon in te wisselen, kunt u tijdens het boekingsproces de op de cadeaubon vermelde pincode invoeren. Als uw boeking wordt geannuleerd door de Operator, zal Fly Over The World een nieuwe (elektronische) cadeaubon uitgeven die u per e-mail ontvangt. Cadeaubonnen zijn in geen geval inwisselbaar voor geld. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de cadeaubon en voor het geheimhouden van de pincode op de cadeaubon. Fly Over The World is niet verplicht tot restitutie bij verlies, beschadiging, diefstal en/of ongeoorloofd gebruik van uw cadeaubon. Fly Over The World kan verzoeken om de originele e-voucher naar de klantenservice van Fly Over The World te sturen via e-mail: hello@Fly Over The Worldtheworld.com. Fly Over The World behoudt zich het recht voor om betaling per cadeaubon te accepteren na ontvangst van de originele geldige cadeaubon. In het geval dat de cadeaubon ongeldig is, heeft Fly Over The World het recht om de Vlucht op te schorten of te wijzigen totdat de betaling heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat u een cadeaubon van een derde partij hebt gekocht en deze cadeaubon ongeldig is, verstrekt u Fly Over The World alle relevante informatie met betrekking tot uw aankoop en de derde partij die de cadeaubon heeft uitgegeven. Fly Over The World zal in goed overleg met U de mogelijkheden bespreken om het probleem op te lossen. Cadeaubonnen worden eenmalig uitgegeven en stellen U in staat om één (1) Vlucht te boeken. De vervaldatum en waarde van je cadeaukaart staan vermeld op de e-voucher, in de e-mail. Na de vervaldatum kunt u de cadeaukaart niet meer gebruiken en de geldigheid van de cadeaukaart niet verlengen. De cadeaukaart wordt na afloop geblokkeerd.

Intellectuele eigendomsrechten

De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder het Platform, berusten bij Fly Over The World of haar licentiegevers. Niets in de Algemene Voorwaarden is bedoeld als overdracht van IE-rechten aan U. Behalve voor zover toegestaan door dwingend wettelijk recht, mag u het Platform niet reproduceren of decompileren of er reverse engineering op toepassen. Verder is het verwijderen en/of omzeilen van beveiligingsmaatregelen of technische (gebruiks)beperkingen van de Dienst en/of het Platform niet toegestaan.

Privacy

Indien U een Vlucht boekt via het Platform verstrekt u Fly Over The World persoonsgegevens. Fly Over The World verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het leveren van de Dienst. Fly Over The World houdt zich aan alle toepasselijke privacywet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over het privacybeleid van Fly Over The World verwijzen wij u naar de verklaring op het Platform.

Betrouwbaarheid

Fly Over The World kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit en/of verband houdend met de Vluchtovereenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de grondafhandeling, modaliteiten (zoals helikopter, vliegtuig of luchtballon) en de wettelijke verantwoordelijkheden die aan de Operator worden opgelegd. U erkent en stemt ermee in dat de Exploitant als enige verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de uitvoering van de Vluchtovereenkomst in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en luchtvaartveiligheidsnormen. Voor zover toegestaan door de wet, is Fly Over The World als enige aansprakelijk voor directe schade die u lijdt met betrekking tot het gebruik van het platform. De aansprakelijkheid van Fly Over The World voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de uitkering die Fly Over The World in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden genoten, dan is de totale, gezamenlijke, cumulatieve aansprakelijkheid van Fly Over The World voor directe schade, door welke oorzaak ook ontstaan, beperkt tot het bedrag van EUR 250,-. Onder directe schade wordt in artikel 10.2 uitsluitend verstaan: zaakschade; redelijke kosten die U zou moeten maken om de prestatie van Fly Over The World in overeenstemming te brengen met deze Algemene Voorwaarden; redelijke kosten die u heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover het directe schade betreft; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover betrekking hebbend op directe schade. Fly Over The World is niet aansprakelijk voor enige andere schade dan directe schade zoals gespecificeerd in artikel 10.3 inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, zoals maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, of enig ander soortgelijk financieel verlies of verlies van goodwill of reputatie, of andere incidentele, indirecte, bestraffende of voorbeeldige schade van welke aard dan ook, ongeacht of u Fly Over The World op de hoogte stelt van dergelijk potentieel letsel, schade of verlies. In ieder geval vervalt uw recht op schadevergoeding onder deze Algemene Voorwaarden één (1) jaar na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de claim of actie. Indien toegestaan door de Exploitant, worden bagage en persoonlijke bezittingen op eigen risico en verantwoordelijkheid vervoerd. Fly Over The World noch de Operator kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw bagage en persoonlijke eigendommen.

Garanties

Fly Over The World garandeert niet: dat de Dienst en/of het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen, defecten of storingen toegankelijk is; dat de Dienst en/of het Platform effectief is of dat het gebruik van de Dienst en/of het Platform zal leiden tot bepaalde resultaten zoals daadwerkelijke bezienswaardigheden, vluchten en tours; of dat de via de Dienst en/of Platform verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. Fly Over The World is niet verantwoordelijk voor: de aanschaf en/of het goed functioneren van uw infrastructuur; verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van via het Platform verstrekte informatie; fouten in gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet; het maken van reservekopieën van gegevens; of het beheer van het gebruik van de Dienst en/of het Platform, inclusief het controleren van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van de Dienst en/of het Platform worden gebruikt. Je garandeert dat je de Dienst en/of het Platform niet zult gebruiken op een manier die: inbreuk maakt op de rechten van Fly Over The World, de Operator en/of derden, inclusief maar niet beperkt tot IP-rechten of rechten met betrekking tot privacybescherming ; in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving; of in strijd is met enige bepaling in deze algemene voorwaarden.

Gemengd

Fly Over The World mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden overdragen aan derden. U mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Dienst en/of Algemene Voorwaarden niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fly Over The World. Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Dienst inclusief het Platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst inclusief het Platform en/of deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.