Comprehensive terms and conditions, clear guidelines for our services.

Boka ditt sightseeingflyg med tillförsikt

Vi tror att tydliga och transparenta villkor är avgörande för att säkerställa en positiv bokningsupplevelse. Dessa Allmänna Villkor gäller för alla tjänster som utförs av Fly Over The World och din användning av Tjänsten, inklusive Plattformen. Genom att använda tjänsten godkänner du de allmänna villkoren. Om du inte godkänner dessa allmänna villkor kan du inte använda Tjänsten. Vi kan när som helst ändra eller komplettera dessa allmänna villkor. De ändrade eller kompletterade allmänna villkoren kommer att uppmärksammas på dig under din användning av Tjänsten.

Definitioner

Flyg: de olika (sightseeing)flygningar som erbjuds av Fly Over The World och utförs av operatören inom platsen; Flygavtal: avtalet för driften av flygningen mellan dig och operatören som GTCC gäller; Klient eller "du": den juridiska eller fysiska person som använder tjänsten; Fly Over The World eller "vi", "oss": det privata aktiebolaget Fly Over The World BV, registrerat enligt nederländsk lag, registrerat i handelskammarens handelsregister under filnummer 73219827 som är utsett av operatören att agera som ombud för hennes räkning; Allmänna villkor: dessa allmänna villkor Fly Over The World-plattformen; GTCC: de allmänna transportvillkoren som gäller för alla tjänster från operatören, inklusive flygavtalet; IP-rättigheter: alla rättigheter till immateriella rättigheter och rättigheter som är förknippade med dessa, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, designrätt, varumärkesrätt, databasrättigheter och närliggande rättigheter, samt rättigheter till know-how; Plats: den stad, region eller land där operatören ska utföra flygningen; Operatör: det tredje part som driver flygningarna; Plattform: webbplatsen och applikationen utvecklad av Fly Over The World som drivs via www.flyovertheworld.com och som gör att du kan boka en flygresa; Tjänst: tjänsten tillhandahållen av Fly Over The World som bland annat består av att göra Plattformen tillgänglig via webbplatsen och applikationen.

Service

Tjänsten för Fly Over The World består av att göra plattformen tillgänglig för att göra det möjligt för dig att boka flyg och sluta flygavtalet på uppdrag av operatören, samt tillhandahålla operativa tjänster avseende bokning av en flygning. Fly Over The World fungerar som mellanhand för Operatören och agerar uttryckligen inte på uppdrag av Kunden. Efter bästa förmåga kommer vi att anstränga oss för att tillhandahålla Tjänsten med vederbörlig omsorg. Du accepterar att Tjänsten, inklusive Plattformen, endast innehåller de funktioner och andra egenskaper som den innehåller vid tidpunkten för din användning ("i befintligt skick" och "som tillgängligt"). Om du till fullo uppfyller alla skyldigheter enligt dessa allmänna villkor kommer vi att ge dig en begränsad, personlig, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten, inklusive plattformen. Vi har alltid rätt, utan att på något sätt bli ansvariga gentemot dig: att göra processuella och tekniska ändringar och/eller förbättringar av plattformen och/eller tjänsten; och att tillfälligt avbryta eller begränsa Tjänsten om, enligt dess uppfattning, detta är nödvändigt, till exempel för förebyggande, korrigerande eller adaptivt underhåll. Vi kommer att meddela dig om den tillfälliga otillgängligheten eller den begränsade användningen av tjänsten i den mån och så snart som rimligen är möjligt.

Bokning

Du kan boka ett flyg genom plattformen på de tider och datum som anges i schemat i erbjudandet. Flygningarna som erbjuds av oss ska utföras av tredje parts operatörer. Om du bokar en flygning ingår du ett flygavtal. Dessa allmänna villkor och GTCC kommer att uppmärksammas på dig under bokningsprocessen, innan du bekräftar bokningen. I händelse av att bestämmelserna i GTCC strider mot dessa allmänna villkor, ska bestämmelserna i dessa allmänna villkor ha företräde. Om du bokar en flygresa ska du betala priset för flygresan med hjälp av säker betalningshantering online. Din betalning kommer att behållas av oss tills operatören har genomfört flygningen och har angivit detta i plattformen. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande från oss inom 72 timmar efter att du har bokat flyget med boardingkortet. Operatören ska på Din begäran skicka en faktura för Tjänsten efter att Flygningen har genomförts. Om informationen på ditt boardingkort är felaktig, vänligen kontakta oss via kundtjänst via e-post hello@flyovertheworld.com. Operatören har rätt att ytterligare specificera detaljerna i flygavtalet och föreslå en annan tid och ett annat datum för driften av flygningen. Operatören ska inom 48 timmar efter bokningen av flygningen kontakta dig direkt via e-post eller telefon med förslag på ny tid och datum för flygningen. Om en ny tid och ett nytt datum för flygningen kommer överens mellan operatören och dig, ska operatören ange detta i plattformen.

Flygverksamhet

Enbart Operatören är ansvarig för genomförandet av Flygavtalet och driften av Flygningen i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar inklusive flyg- och säkerhetsstandarder. Operatören ska se till att den tillhandahållit alla tillämpliga försäkringar. Operatören kommer att göra sitt bästa för att leverera tjänsten enligt annonsering eller överenskommelse med kunden, men faktiska sevärdheter, flyg, rutter, modaliteter, avgångstider och flyglängd kan variera (eller till och med ställas in) på grund av väder eller pilotens bedömning. Fly Over The World eller operatören kan inte ge någon garanti för exakt ankomst- eller avgångstid för någon tjänst och kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella underlåtenhet att göra anslutningar till andra tjänster eller för att inte uppnå angivna resultat på grund av operationella överväganden utanför dess kontroll. Alla flygningar är föremål för flygplanets vikt- och balans-/prestandabegränsningar som specificeras i pilotens drifthandbok. Varje flygning har en högsta tillåtna totalvikt för passagerare. Detta bekräftas också på flygdagen eftersom du och alla andra passagerare vägs före avgång. Vänligen notera: Att ange en felaktig vikt vid bokningstillfället kan resultera i annullering av säten/platserna på flygdagen i enlighet med artikel 5.3 om det orsakar driftssvårigheter för oss. Om olämpligt väder råder på flygdagen (utan några tecken på förbättringsprognos), kan flyget schemaläggas om vid en tidpunkt som är lämplig för båda parter. Om du inte kan flyga någon annan gång, betalar du inga avgifter. Uppmaningen om vädret är helt efter operatörens eget gottfinnande. Ibland kan förseningar uppstå av skäl utanför vår och/eller Operatörens kontroll. Vid dessa tillfällen kan operatören utöva en "60-minuters väntetid" för att avgöra om flygningen ska genomföras eller inte, utan att bli ansvarig gentemot dig eller utan att behöva ersätta några skador.

Ombokning och avbokning

I händelse av avbokning, ombokning och/eller en begäran från dig om flygets operationella detaljer, ska du och operatören kontakta varandra direkt, utan inblandning av oss. Operatörens kontaktuppgifter anges på boardingkortet. I händelse av att flyget ställs in av operatören på grund av väderförhållanden eller andra operativa oförutsedda händelser, har du rätt till full återbetalning. Om du kan avboka eller boka om flyget fram till 48 timmar före flygtiden kommer du att få full återbetalning. Om du avbokar inom 48 timmar före flygtiden kommer ingen återbetalning att ske. Om operatören tvingas ställa in flygningen på grund av att du har misslyckats med att (korrekt) informera operatören om viktig information som är nödvändig för flygningens (säkra) genomförande, såsom (över)vikt, graviditet och/eller funktionshinder, ingen återbetalning skall utfärdas. I händelse av en "no show" eller om du inte är närvarande vid den tid som anges på boardingkortet, förbehåller sig operatören rätten att förkorta eller avboka flygningen utan att utfärda en (delvis) återbetalning till dig.

Betalning

Priserna på Flygningarna publiceras på Plattformen. Alla priser är inklusive moms och andra statliga avgifter. Priserna kan komma att ändras från tid till annan. Du ska betala priset för Flyget när du bokar Flyget. Om du misslyckas med att tillhandahålla en fullständig och snabb betalning, dvs. på grund av att ditt kreditkortssaldo är otillräckligt, har vi rätt att omedelbart avbryta flygningen utan att bli ansvariga gentemot dig och/eller utan att behöva ersätta några skador.

Presentkort

Du kan köpa (elektroniska eller tryckta) presentkort via Plattformen och via utsedda tredje parter. Du får inte köpa presentkort för kommersiella ändamål. Presentkort kan endast användas för att boka en flygresa via plattformen. Om du vill boka en flygresa genom att byta ut ditt presentkort, kan du ange pinkoden som anges på presentkortet under bokningsprocessen. Om din bokning avbokas av operatören kommer Fly Over The World att utfärda ett nytt (elektroniskt) presentkort som du får via e-post. Presentkort är under inga omständigheter utbytbara mot pengar. Du ansvarar för att bevara presentkortet och för att hålla pinkoden på presentkortet hemlig. Fly Over The World är inte skyldig att utfärda en återbetalning vid förlust, skada, stöld och/eller obehörig användning av ditt presentkort. Fly Over The World kan begära att skicka den ursprungliga e-kupongen till Fly Over The Worlds kundtjänst via e-post: hello@Fly Over The Worldtheworld.com. Fly Over The World förbehåller sig rätten att acceptera betalning med presentkort vid mottagande av den ursprungliga giltiga presentkupongen. I händelse av att presentkortet är ogiltigt, har Fly Over The World rätt att avbryta en ombokning av flygningen tills betalning har gjorts i enlighet med artikel 6 i dessa allmänna villkor. I händelse av att du köpt ett presentkort av en tredje part och detta presentkort är ogiltigt, kommer du att förse Fly Over The World med all relevant information om ditt köp och den tredje part som utfärdade presentkortet. Fly Over The World ska i gott samråd med Dig diskutera möjligheterna att lösa problemet. Presentkort kommer att utfärdas en gång och tillåter dig att boka en (1) flygresa. Förfallodatum och värde på ditt presentkort anges på e-kupongen, i e-postmeddelandet. Du kan inte använda presentkortet eller förlänga presentkortets giltighetstid efter utgångsdatumet. Presentkortet kommer att spärras efter utgången.

Immateriella rättigheter

IP-rättigheterna i relation till tjänsten, inklusive plattformen, innehas av Fly Over The World eller dess licensgivare. Ingenting i de allmänna villkoren är avsett att medföra någon överföring av IP-rättigheter till dig. Utom i den utsträckning som det är tillåtet enligt tvingande lag, får du inte reproducera eller dekompilera plattformen eller tillämpa omvänd konstruktion på den. Vidare är borttagning och/eller kringgående av säkerhetsåtgärder eller tekniska begränsningar (att använda) av Tjänsten och/eller Plattformen inte tillåtet.

Integritet

Om du bokar en flygresa via plattformen kommer du att förse Fly Over The World med personuppgifter. Fly Over The World kommer endast att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet av Tjänsten. Fly Over The World ska följa alla tillämpliga integritetslagar och förordningar såsom General Data Protection Regulation (GDPR). För mer information om Fly Over The Worlds integritetspolicy hänvisas till dess uttalande på plattformen.

Ansvar

Fly Over The World kan inte uttryckligen hållas ansvarigt för alla skador på vilken grund som helst, som uppstår från och/eller i samband med flygavtalet inklusive men inte begränsat till markhantering, modaliteter (såsom helikopter, flygplan eller luftballong) och det juridiska ansvaret som åläggs operatören. Du bekräftar och samtycker till att Operatören är ensam ansvarig och ansvarig för genomförandet av Flygavtalet i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar och flygsäkerhetsstandarder. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är Fly Over The World enbart ansvarig för direkta skador som du lider med avseende på användningen av Plattformen. Fly Over The Worlds ansvar för direkta skador kommer att begränsas till beloppet av förmånen som Fly Over The World erhåller enligt sin ansvarsförsäkring i det aktuella fallet. Om, av någon anledning, ingen förmån erhålls under ovan nämnda försäkring, kommer Fly Over The Worlds totala, sammanlagda, kumulativa ansvar för direkta skador, oavsett orsak, att begränsas till beloppet 250,- EUR. "Direkta skador" med avseende på artikel 10.2 avser endast: egendomsskador ("zaakschade"); rimliga utgifter som du skulle behöva ådra dig för att få Fly Over The Worlds prestanda att överensstämma med dessa allmänna villkor; rimliga kostnader Du har ådragit dig för att fastställa orsaken till och omfattningen av skadan, i den mån detta avser direkt skada; och rimliga kostnader för att förhindra eller begränsa skada, i den mån de avser direkt skada. Fly Over The World ska inte hållas ansvarigt för andra skador än direkta skador enligt artikel 10.3 inklusive men inte begränsat till följdskador som uppstår till följd av eller i samband med dessa allmänna villkor, såsom men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av affärer, förlust av förväntade besparingar eller någon annan liknande ekonomisk förlust eller förlust av goodwill eller rykte, eller andra tillfälliga, indirekta, bestraffande eller exemplariska skador av något slag, oberoende av om du lämnar meddelande till Fly Over The World sådan potentiell skada, skada eller förlust. Under alla omständigheter ska din rätt att kräva skadestånd enligt dessa allmänna villkor upphöra ett (1) år efter den händelse som gav upphov till kravet eller talan. Om operatören tillåter det, bärs bagage och personliga tillhörigheter på din egen risk och ditt ansvar. Fly Over The World eller operatören kan hållas ansvariga för skador avseende ditt bagage och personliga tillhörigheter.

Garantier

Fly Over The World garanterar inte: att tjänsten och/eller plattformen är tillgänglig när som helst och utan avbrott, defekter eller felfunktioner; att tjänsten och/eller plattformen är effektiv eller att användningen av tjänsten och/eller plattformen kommer att leda till några särskilda resultat såsom faktiska sevärdheter, flyg och turer; eller att informationen som tillhandahålls via Tjänsten och/eller Plattformen är korrekt, uppdaterad och fullständig. Fly Over The World ansvarar inte för: köp och/eller korrekt funktion av din infrastruktur; förlust, skada, felaktighet och/eller ofullständighet av information som tillhandahålls via Plattformen; fel i dataöverföring, misslyckande eller icke-tillgänglighet av datorer, data eller telekommunikationsfaciliteter, inklusive internet; göra säkerhetskopior av data; eller hantera användningen av Tjänsten och/eller Plattformen, inklusive kontroll av inställningarna och det sätt på vilket resultaten av Tjänsten och/eller Plattformen används. Du garanterar att du inte kommer att använda tjänsten och/eller plattformen på ett sätt som: gör intrång i rättigheterna för Fly Over The World, operatören och/eller tredje parter, inklusive men inte begränsat till IP-rättigheter eller rättigheter relaterade till integritetsskydd ; strider mot tillämplig lagstiftning eller förordningar; eller strider mot någon bestämmelse i dessa allmänna villkor.

Diverse

Fly Over The World kan överföra rättigheter och skyldigheter som härrör från avtalet och/eller de allmänna villkoren till tredje part. Du får inte överföra rättigheter och skyldigheter som härrör från tjänsten och/eller allmänna villkor till tredje part utan Fly Over The Worlds skriftliga medgivande i förväg. Dessa allmänna villkor och användningen av tjänsten inklusive plattformen regleras av holländsk lag. Eventuella tvister som uppstår från din användning av Tjänsten inklusive plattformen och/eller dessa allmänna villkor kommer exklusivt att överlämnas till den behöriga domstolen i Haag, Nederländerna.